REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PAKIETU TENIS PREMIUM DLA KLIENTÓW TELEWIZJI CYFROWEJ JMDI JACEK MALESZKO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Pakietu Tenis Premium przez JMDI Jacek Maleszko, (zwany dalej „Regulaminem usługi”) określa w języku polskim szczegółowe zasady świadczenia usługi przez firmę JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie, zwanej „Dostawcą Usługi”
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie a niezdefiniowane pojęcia, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług przez JMDI Jacek Maleszko”, będącym integralną częścią Umowy o świadczenie usług JMDI.

II. DEFINICJE

 1. Usługa pakietu Premium Tenis– usługa cyfrowego rozprowadzania przez Dostawcę Usług programów telewizyjnych, zawierających programy sportowe obejmujące cztery najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe zwane dalej Wydarzeniami.
 2. Wydarzenie– Roland Garros 2017, Wimbledon 2017, US Open 2017, Australian Open 2018, w tym relacje na żywo, jak i powtórki Turniejów. Kanały Tenis Premium będą dostępne w następujących okresach:
  1. French Open, Turniej: 28 maja 2017 do 11 czerwca 2017 oraz powtórki meczów od dnia 12 czerwca do 18 czerwca 2017
  2. Wimbledon, Turniej: od 3 lipca 2017 do 16 lipca 2017 oraz powtórki meczów od dnia 17 lipca do 23 lipca 2017;
  3. US Open, Turniej: od 28 sierpnia 2017 do 10 września 2017 oraz powtórki meczów od dnia 11 września do 17 września 2017
  4. Australian Open, Turniej: od 15 stycznia 2018 do 28 stycznia 2018, powtórki meczów od dnia 29 stycznia do 4 lutego 2018
 3. Zamówienie – czynność Abonenta poprzedzająca zakup pakietu Premium Tenis, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
 4. Autoryzacja – weryfikacja danych osobowych oraz bieżącego salda rozliczeń w opłatach na rzecz JMDI Abonenta lub Użytkownika
 5. Aktywacja– udostępnienie Pakietu Premium Tenis  w ciągu 48 godzin od pozytywnej autoryzacji Abonenta.
 6. Okres Dostępu – przedział czasowy od dnia rozpoczęcia Wydarzenia (a w przypadku Zamówienia lub płatności za aktywację Pakietu Tenis Premium dokonanej po rozpoczęciu Wydarzenia – od momentu nadania dostępu do Pakietu) do zakończenia Wydarzenia, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmian wprowadzonych przez nadawcę Kanałów Tenis Premium lub organizatora Turnieju, bądź na wniosek Abonenta. Okres dostępu do Pakietu Tenis Premium może być inny niż Okres rozliczeniowy Klienta obowiązujący dla uiszczania Opłat abonamentowych. Dostęp do Wydarzeń będzie możliwy wyłącznie we wskazanych powyżej w pkt. 2 pkt. Przedziale czasowym.
 7. Opłata – jednorazowa opłata aktywacyjna od Abonenta na rzecz JMDI w kwocie 40 PLN (brutto), z tytułu świadczenia Usługi Pakietu Premium Tenis, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PAKIETU PREMIUM TENIS

 1. Do skorzystania z Usługi Pakietu Premium Tenis uprawniony jest Abonent, który nie zalega z opłatami na rzecz JMDI oraz posiada sprawny i aktywny Sprzęt w dniu aktywacji.
 2. W celu skorzystania z Usługi Pakietu Premium Tenis, Abonent zobowiązany jest do dokonania Zamówienia i poddania się Autoryzacji.
 3. Zamówienie dokonywane jest za pomocą maila wysłanego na adres promocje@jmdi.pl lub przy pomocy formularza znajdującego się na stronie jmdi.pl
 4. Zamówienie wymaga wysłania w mailu treści „Zamawiam Pakiet Premium Tenis w cenie 40 zł za transmisję i akceptuję Regulamin dostępny na stronie http://jmdi.pl/pakiet-tenis-premium-regulamin/ oraz podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko Abonenta, adres świadczenia usług, numer Abonenta, aktualny numer telefonu. Przy przesłaniu danych system zweryfikuje czy podane dane są prawidłowe. W razie błędu Abonent otrzyma informację, że Zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie niepoprawnych danych.
 5. Zamówienia mogą być składane od 23.05.2017 aż do końca Okresu Dostępu Wydarzenia jednak opłata aktywacyjna pozostanie naliczona w tej samej wysokości bez względu na datę zamówienia.
 6. Przed Zamówieniem Usługi Pakietu Premium Tenis, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie jmdi.pl. Zamówienie Usługi Pakietu Premium Tenis jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Ze względu na charakter Pakietu Tenis Premium, w ramach którego Abonent lub Użytkownik otrzymuje dostęp do specjalnych programów telewizyjnych obejmujących wydarzenia sportowe dostępne w wyraźnie oznaczonym tym Regulaminem Okresie Dostępu w czasie trwania Wydarzenia, dostęp możliwy jest wyłącznie w wyraźnie oznaczonym w Regulaminie Okresie Dostępu w czasie trwania Pakietu Tenis Premium, JMDI Jacek Maleszko świadczy Pakiet Tenis Premium po otrzymaniu wyraźnej zgody Abonenta lub Użytkownika na rozpoczęcie tego świadczenia, wyrażonej przy składaniu Zamówienia, w związku z czym odstąpienie od tego świadczenia nie przysługuje. Abonent lub Użytkownik zachowuje jednak prawo do Rezygnacji z zamówionego Pakietu Tenis Premium, zgodnie z pkt. 13 poniżej.
 8. Po dokonaniu Autoryzacji, firma JMDI poinformuje Abonenta o nadaniu dostępu do Wydarzenia lub odmowie takiego dostępu za pomocą kanału komunikacji, w którym dokonano Zamówienia. W przypadku braku informacji o nadaniu dostępu do Wydarzenia, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do JMDI.
 9. W czasie korzystania z Usługi Pakietu Premium Tenis mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od JMDI.
 10. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za treść, charakter, formę programów i materiałów udostępnionych w Usłudze oraz niezależne od Dostawcy Usług techniczne zmiany systemów nadawania, w wyniku których doszłoby do braku sygnału telewizyjnego lub zmiany jego zasięgu oraz zaprzestanie nadawania programów telewizyjnych Usługi przez nadawców.
 11. Wydarzenie może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest: nagrywanie, publiczne udostępnianie Wydarzenia w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie) oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie Wydarzenia niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 12. JMDI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi Pakietu Premium Tenis oraz za skutki ujawnienia przez Abonenta treści udostępnionych w ramach Usługi Pakietu Premium Tenis osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 13. Abonent lub Użytkownik może dokonać rezygnacji z Zamówionego Pakietu Tenis Premium, najpóźniej do godziny 11:00 dn. 28 maja 2017 r., poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta („Rezygnacja”) pod numerem (22) 381-20-00

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Opłata aktywacyjna za usługę Pakietu Premium Tenis w kwocie 40 zł będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez JMDI.
 2. Klienci korzystający z usług Operatora na więcej niż jednej lokalizacji, zobowiązani są do przesłania zamówienia na adres promocje@jmdi.pl ze wskazaniem adresu, na którym Pakiet Premium Tenis ma zostać włączony. W przypadku braku informacji do 28.05.2017, opłata aktywacyjna za Pakiet Premium Tenis zostanie naliczona na wszystkich lokalizacjach.
 3. Abonentowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem Abonenta w dokonaniu Zamówienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługa Pakietu Premium Tenis opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez JMDI Jacek Maleszko.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług przez JMDI Jacek Maleszko” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://jmdi.pl/pakiet-tenis-premium-regulamin/ w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w biurze sprzedaży JMDI Jacek Maleszko przy ul. Odkrytej 1A w Warszawie.
 4. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2017r.

Warto zobaczyć

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa