REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV POLSAT BOXING NIGHT 7 DLA KLIENTÓW TELEWIZJI CYFROWEJ JMDI JACEK MALESZKO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania programów telewizyjnych, oferowanej przez JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie, adres poczty elektronicznej: biuro@jmdi.pl (zwaną dalej JMDI) i jest integralnie związany z „Regulaminem świadczenia usług”
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i zwroty w nim niezdefiniowane, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług” Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Abonenta stosuje się do Użytkownika z wyjątkiem warunków wyraźnie zastrzeżonych odmiennie dla Użytkownika w niniejszym Regulaminie.

II. DEFINICJE

 1. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez JMDI Jacek Maleszko, jako jednorazowa usługa dodatkowa, polegająca na zapewnieniu Abonentowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu umożliwiającego odbiór transmisji Wydarzenia w jakości HD.
  2. Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego pod nazwą „Polsat Boxing Night 7: Nowe Rozdanie”, które będzie miało miejsce w dniu 24 czerwca 2017 r. w Ergo Arenie w Gdańsku, obejmującego główną walkę wieczoru Tomka Adamka oraz pojedynki innych par zawodników.
  3. Zamówienie – czynność Abonenta poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  4. Autoryzacja – (i) identyfikacja Abonenta lub Użytkownika przez JMDI, (ii) weryfikacja pod kątem ewentualnych zaległości w opłatach na rzecz JMDI oraz (iii) potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  5. Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  6. Opłata – należność od Abonenta na rzecz JMDI w kwocie 40 PLN (brutto), z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Abonent, który nie zalega z opłatami na rzecz JMDI (lub ma zaległości, ale nie dłuższe niż 30 dni) oraz posiada sprawny i aktywny Sprzęt .
 2. W celu skorzystania z Usługi PPV Abonent powinien dokonać Zamówienia i zobowiązany jest poddać się Autoryzacji.
 3. Zamówienie dokonywane jest za pomocą maila wysłanego na adres promocje@jmdi.pl, oraz poprzez formularz dostępny na stronie jmdi.pl
 4. Zamówienie wymaga wysłania w mailu treści „ Zamawiam transmisję Gali Polsat Boxing Night 7 w usłudze Pay-Per View w cenie 40 zł za transmisję i akceptuję Regulamin dostępny na stronie http://jmdi.pl/polsat-boxing-night-7-regulamin/ oraz podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko Abonenta, adres świadczenia usług, numer Abonenta, aktualny numer telefonu. Przy przesłaniu danych system zweryfikuje czy podane dane są prawidłowe. W razie błędu Abonent otrzyma informację, że Zamówienie nie może być zrealizowane ze względu na podanie niepoprawnych danych.
 5. Zamówienia mogą być składane od 19.06.2017 do 24.06.2017 do godziny 16:00 . Wyłącznie Zamówienie złożone do godz. 16:00 dn. 24.06.2017 r. gwarantuje dostęp do przekazu z Wydarzenia, a tym samym złożenie Zamówienia po godz. 16.00 dn. 24.06.2017 r. następuje na ryzyko Abonenta. Zamówienia złożone po rozpoczęciu Walki Głównej dn. 24.06.2017 r. nie będą obsługiwane i nie powodują roszczeń o dostęp do Wydarzenia.
 6. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.jmdi.pl. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Ze względu na charakter Usługi PPV, w ramach której Abonent lub Użytkownik otrzyma dostęp do wydarzenia sportowego „na żywo”, możliwy wyłącznie w wyraźnie oznaczonym w Regulaminie Okresie Dostępu w czasie trwania wydarzenia, JMDI Jacek Maleszko będzie świadczył Usługę PPV po otrzymaniu wyraźnej zgody Abonenta lub Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia, wyrażonej przy składaniu Zamówienia. W związku z czym odstąpienie od tego świadczenia nie przysługuje. Abonent lub Użytkownik zachowuje jednak prawo do Rezygnacji z zamówionej Usługi PPV, zgodnie z pkt. 12 poniżej.
 8. Po dokonaniu Autoryzacji, firma JMDI poinformuje Abonenta o nadaniu dostępu do Wydarzenia lub odmowie takiego dostępu za pomocą kanału komunikacji, w którym dokonano Zamówienia. W przypadku braku informacji o nadaniu dostępu do Wydarzenia Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do JMDI.
 9. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od JMDI.
 10. Audycja może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest:
  a) nagrywanie, publiczne udostępnianie Audycji w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie) oraz
  b) jakiekolwiek inne wykorzystanie Audycji niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
 11. JMDI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Abonenta treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności
 12. Abonent lub Użytkownik może dokonać rezygnacji z Zamówionej Usługi PPV, najpóźniej do godz. 16:00 dn. 24.06.2017 r., poprzez kontakt z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta („Rezygnacja”) pod numerem (22) 381-20-00.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za usługę PPV w kwocie 40 zł będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez JMDI
 2. Klienci korzystający z usług Operatora na więcej niż jednej lokalizacji, zobowiązani są do przesłania zamówienia na adres promocje@jmdi.pl ze wskazaniem adresu, na którym transmisja Gali Polsat Boxing Night w usłudze PPV ma zostać uruchomiona. W przypadku braku informacji do soboty 24.06.2017 do godz. 16, opłata za galę PBN zostanie naliczona na wszystkich lokalizacjach.
 3. Abonentowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem Abonenta w dokonaniu Zamówienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez JMDI Jacek Maleszko.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
 3. Regulamin dostępny jest na stronie http://jmdi.pl/polsat-boxing-night-7-regulamin/ oraz w biurze JMDI Jacek Maleszko.
 4. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem19.06.2017r.

 

Warto zobaczyć

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa