Regulamin zakupu usługi dodatkowej do usługi telewizji

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania programów telewizyjnych, oferowanej przez JMDI z siedzibą w Warszawie, adres poczty elektronicznej: biuro@jmdi.pl (zwaną dalej JMDI) i jest integralnie związany z „Regulaminem świadczenia usług”
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i zwroty w nim niezdefiniowane, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług” Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Abonenta stosuje się do Użytkownika z wyjątkiem warunków wyraźnie zastrzeżonych odmiennie dla Użytkownika w niniejszym Regulaminie.

II DEFINICJE

Dostawca usługi dodatkowej– firma JMDI mieszcząca się w Warszawie przy ul. Odkrytej 1a.

Abonent-osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Dostawcą usług.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Dostawcę usług na rzecz Abonenta podlegająca opłatą.

 1. Usługa TV z nagrań- 7 dni– usługa dodatkowa świadczona odpłatnie przez JMDI, polegająca na zapewnieniu Abonentowi dostępu na 7 dni wstecz do nagranych przez Abonenta programów telewizyjnych przez miesiąc. Wyjątek stanowią programy z grupy kanałów telewizji polskiej, do których Abonentowi przyznany jest dostęp do 2 dni.
 2. 20 nagrań na 60 dni– usługa dodatkowa świadczona odpłatnie przez JMDI, polegająca na udostępnieniu Abonentowi miejsca do przechowywania 20 nagrań na okres 60 dni od daty aktywacji usługi
 3. 50 nagrań na 90 dni– usługa dodatkowa świadczona odpłatnie przez JMDI, polegająca na zapewnieniu Abonentowi miejsca do przechowywania 50 nagrań na okres 90 dni od daty aktywacji usługi
 4. 50 nagrań bez ograniczeń czasowych– usługa dodatkowa świadczona odpłatnie przez JMDI, polegająca na zapewnieniu Abonentowi miejsca do przechowywania 50 nagrań bez ograniczeń czasowych w ramach aktualnej umowy.

Nagranie– audycja telewizyjna (zdarzenie na EPG) wyłączając programy z grypy kanałów telewizji polskiej.

Zamówienie –aktywacja Usługi dodatkowej, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Okres Dostępu –okres na jaki aktywowana jest usługa dodatkowa.

Opłata –należność od Abonenta na rzecz Operatora, z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

Okres rozliczeniowy– okres za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Dostawcę usług dniach miesiąca. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

Abonament- okresowa opłata uiszczana przez Abonenta, należna Dostawcy Usług, której wysokość naliczana jest zgodnie z cennikiem stosownie do zakresu i warunków świadczonych Usług, uprawniająca do stałego korzystania z Usług w zakresie i przez cały czas określony w Umowie.

III ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DODATKOWEJ

 1. W celu skorzystania z Usługi dodatkowej Abonent powinien dokonać Zamówienia
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą wpisania indywidualnego kodu PIN.
 3. Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony

IV CENNIK- OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Usługa TV z nagrań- 7 dni – 6,00 zł
 2. 20 nagrań na 60 dni– 6,00 zł
 3. 50 nagrań na 90 dni– 10,00 zł
 4. 50 nagrań bez ograniczeń czasowych– 20,00 zł

V ODSTĄPIENIE

 1. Abonentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia usługi dodatkowej

VI REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Abonent może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy.
 2. Abonent ma możliwość rezygnacji z usługi dodatkowej poprzez kliknięcie na guzik REZYGNACJA w Menu dekodera/Kup pakiety i wpisanie indywidualnego kodu PIN.

VII PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za usługę dodatkową będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Operatora i będzie naliczana z dołu za każdy okres rozliczeniowy.
 2. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa dodatkowa była świadczona.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługa dodatkowa opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Operatora.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
 3. Regulamin dostępny jest na stronie jmdi.pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 r.

Skip to content