Regulamin Konkursu z DJ pt. “Spidey Super-Kumple”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Spidey Super-Kumple” (zwanym dalej “Konkursem”)
 2. Organizatorem Konkursu jest firma JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 1A (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest spółka The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26 , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000032307, NIP 521-29-27-767, REGON 012738707, kapitał zakładowy 1 350 000,00 PLN (zwany dalej „Fundatorem”).
 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 6.12.2023 roku do dnia 13.12.2023 roku do godz. 24:00, tj. ostatniego dnia, w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie abonenci usług telewizyjnych firmy JMDI Jacek Maleszko.
 7. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:
  1. Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu, w przypadku wygrania nagrody
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
  3. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
 8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 9. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
 10. Facebook całkowicie zwolniony jest z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 11. Konkurs zostanie ogłoszony na Fanpageu („Fanpage”) operatora na portalu Faceboook

II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej serialem Spidey Super-Kumple („Praca Konkursowa”) i zamieszczenie jej w komentarzu pod postem.
 2. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy nadeślą prace plastyczne, wybierze trzech laureatów: laureata Nagrody za pierwsze,  drugie i trzecie miejsce.
 4. Podstawą do wyboru laureatów Nagród Konkursu przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikom Nagród w Konkursie będzie:
 • Spełnienie wymogów formalnych;
 •  Zgodność pracy z tematem;
 • Walory estetyczne;
 • Oryginalność, innowacyjność i kreatywność

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe zgłoszone za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na Fanpage’u firmy JMDI na portalu Facebook.
 1. Zamieszczenie odpowiedzi na Pytania Konkursowe zgodnie z pkt. 1 powyżej, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez Uczestnika, w tym w szczególności zgodę na warunki Regulaminu.
 2. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 3. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę do Organizatora Protokołu odebrania Nagrody, zawierającego informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Fundatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego.
 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody.
 5. Wyłonienie laureatów Nagród Głównych nastąpi do 15.12.2023 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Fanpage’u operatora na portalu Faceboook,  na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.

 IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
  1. ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu,
  4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
 4. W skład komisji konkursowej wchodzą:
  1. Magdalena Gonera
  2. Karolina Moch
  3. Adam Lemański

 V. NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:
  1. Nagroda za I miejsce: zestaw lego spidey
  2. Nagroda za II miejsce: plecak spider man
  3. Nagroda za III miejsce: kubek termiczny DJunior
 2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
 3. Laureaci Konkursu są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu nagród wygranych przez nich w Konkursie.
 4. Fundator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez zwycięzców.
 5. W przypadku, gdy przed wydaniem nagrody zwycięzca nie wpłaci na rzecz Fundatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, Fundator będzie uprawniony do potrącenia z wartości tej nagrody kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość należnego podatku.
 6. Nagrody należy odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Organizatora przy ul. Odkrytej 1A pisemnie potwierdzając ich odbiór.
 7. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody do 28.12.2023 roku Organizator ma prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 8. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
 6. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora.

 VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2023 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
Skip to content