Regulamin zamówienia pakietu Premium Canal+ Presige do usługi telewizji

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady zamówienia Pakietu Premium , do usługi dostarczania programów telewizyjnych, oferowanej przez JMDI z siedzibą w Warszawie, adres poczty elektronicznej: biuro@jmdi.pl (zwaną dalej JMDI) i jest integralnie związany z „Regulaminem świadczenia usług”
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i zwroty w nim niezdefiniowane, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług” Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Abonenta stosuje się do Użytkownika z wyjątkiem warunków wyraźnie zastrzeżonych odmiennie dla Użytkownika w niniejszym Regulaminie.

II DEFINICJE

Dostawca Pakietu Premium – firma JMDI mieszcząca się w Warszawie przy ul. Odkrytej 1a.

Abonent-osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Dostawcą usług.

Canal+ Prestige – Pakiet Premium składający się z 11 kanałów w jakości HD i podlegający opłacie.

Zamówienie –aktywacja Pakietu Premium, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Okres Dostępu –okres na jaki aktywowany jest Pakiet Premium.

Opłata –należność od Abonenta na rzecz Operatora, z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

Okres rozliczeniowy– okres za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Dostawcę usług dniach miesiąca. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

Abonament- okresowa opłata uiszczana przez Abonenta, należna Dostawcy Usług, której wysokość naliczana jest zgodnie z cennikiem stosownie do zakresu i warunków świadczonych Usług, uprawniająca do stałego korzystania z Usług w zakresie i przez cały czas określony w Umowie.

III ZASADY ZAMÓWIENIA USŁUGI DODATKOWEJ

 1. W celu skorzystania z Usługi dodatkowej Abonent powinien dokonać Zamówienia
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą wpisania indywidualnego kodu PIN.
 3. Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony

IV CENNIK- OPŁATY ABONAMENTOWE

 1. Pakiet Canal+ Prestige – cena 65 zł 

V ODSTĄPIENIE

 1. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia pakietu Canal+Prestige w terminie 14 dni poprzez wysłanie maila do Biura Obsługi Klienta na adres biuro@jmdi.pl

VI REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Abonent może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy poprzez wysłanie maila do Biura Obsługi Klienta na adres biuro@jmdi.pl
 2. Abonent ma możliwość rezygnacji z usługi dodatkowej poprzez kliknięcie na guzik REZYGNACJA w Menu dekodera/Kup pakiety i wpisanie indywidualnego kodu PIN.

VII PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za Pakiet Premium będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Operatora i będzie naliczana z dołu za każdy okres rozliczeniowy.
 2. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa dodatkowa była świadczona.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługa dodatkowa opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Operatora.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
 3. Regulamin dostępny jest na stronie pl.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2019 r.

Skip to content