Regulamin zamówienia pakietu Premium Eleven Sports do usługi telewizji

I DEFINICJE

Organizator Promocji– firma JMDI Sp. z o.o., ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa

Promocja– kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Pakiet RelaX”, na warunkach i w terminach określonych w niniejszym regulaminie

„Pakiet RelaX”– pakiet Premium dla dorosłych zawierający 7 kanałów z czego 4 posiadają treści erotyczne.

Uczestnik Promocji– pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w zasięgu sieci Organizatora Promocji posiadająca usługi w technologii światłowodowej

Zamówienie –aktywacja Pakietu RelaX, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Okres Dostępu –okres na jaki aktywowany jest Pakiet RelaX

Opłata –należność od Uczestnika Promocji na rzecz Organizatora, z tytułu aktywowania Pakietu Premium RelaX, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

Okres rozliczeniowy– okres za który dokonywane są rozliczenia należności Uczestnika Promocji wobec Organizatora Promocji z tytułu aktywowania Pakietu Premium, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Organizatora dniach miesiąca. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

Abonament- okresowa opłata uiszczana przez Uczestnika Promocji, należna Organizatorowi Promocji, której wysokość naliczana jest zgodnie z cennikiem stosownie do zakresu i warunków świadczonej Promocji, uprawniająca do stałego korzystania z Promocji w zakresie i przez cały czas określony w Umowie.

II ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DODATKOWEJ

 1. W celu skorzystania z Promocji , Uczestnik Promocji powinien dokonać Zamówienia
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą wpisania indywidualnego kodu PIN.
 3. Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony

III WARUNKI PROMOCJI

IV ODSTĄPIENIE

 1. Abonentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia usługi dodatkowej

V REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Uczestnik Promocji może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy.
 2. Uczestnik Promocji ma możliwość rezygnacji z Pakietu Premium RelaX poprzez kliknięcie na guzik REZYGNACJA w Menu dekodera/Kup pakiety i wpisanie indywidualnego kodu PIN.

VI PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za Pakiet Premium RelaX będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Operatora i będzie naliczana z dołu za każdy okres rozliczeniowy.
 2. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa dodatkowa była świadczona.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Z uwagi na treści erotyczne udostępniane w ramach Pakietu RelaX, Uczestnik Promocji powinien ustawić blokadę rodzicielską na dekoderze. Najpierw należy ustawić Kod blokady Menu/Ustawienia/Kod Blokady a później Blokadę rodzicielską Menu/Ustawienia/Blokada
 2. Promocja na Pakiet RelaX nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Operatora.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
 4. Regulamin dostępny jest na stronie www.jmdi.pl.
 5. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.
 6. Firma JMDI zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2018 r.
Skip to content