Regulamin VOD

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WIDEO NA ŻĄDANIE (VoD) PRZEZ JMDI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi Wideo Na Żądanie (VoD) przez JMDI., dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady świadczenia Usługi VoD przez firmę JMDI. z siedzibą w Warszawie 03-140, przy ul. Odkryta 1A zwaną dalej „Dostawcą Usług”.

1.2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia Usług przez JMDI, zwanym dalej „Regulaminem świadczenia usług”.

2. DEFINICJE

APLIKACJA – wyświetlane na ekranie Urządzenia Abonenckiego menu umożliwiające dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

OKRES DOSTĘPU DO POZYCJI (CZAS WYPOŻYCZENIA) – wskazana w opisie Pozycji liczba godzin, liczona od momentu Zakupu Pozycji, na jaką Pozycja zostaje udostępniona Abonentowi do korzystania w wyniku Zakupu Pozycji i wynosi 48 godzin.

OKRES ROZLICZENIOWY – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy Usług z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej VoD, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Dostawcę Usług dniach i miesiącach; o ile nie wskazano inaczej. Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE – opłata za Zakup Pozycji określonej w Aplikacji VoD.

POZYCJA – film, audycja lub inny utwór audiowizualny dostępny w ramach Usługi.

URZĄDZENIE ABONENCKIE – urządzenie telekomunikacyjne niezbędne do dostarczenia Usługi Dodatkowej (VoD), np. dekoder.

WIDEO NA ŻĄDANIE (VoD) – Usługa Dodatkowa polegająca na umożliwieniu Abonentowi dostępu do filmów, audycji lub innych zawartości aktualizowanej cyklicznie bazy, składająca się z dwóch komponentów: a) usługi technicznej obejmującej aktywację, rezerwację pasma transmisyjnego, weryfikację uprawnień (personalizację dostępu), transmisję danych oraz zabezpieczenie przed niewłaściwym wykorzystaniem, b) usługi kontentowej obejmującej dostęp do treści filmów, audycji lub innych zawartości. Informacja o warunkach świadczenia oraz opłatach za Wideo Na Żądanie dostępna będzie za pośrednictwem Kanałów Kontaktu właściwych ze względu na specyfikę tej Usługi Dodatkowej.

ZAKUP POZYCJI – potwierdzenie przez Abonenta woli korzystania z Pozycji w Okresie Dostępu do Pozycji w zamian za Opłatę za Wypożyczenie, dokonywane poprzez użycie Dekodera i autoryzowane przez Abonenta użyciem kodu PIN.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

3.1. Usługa dostępna jest dla Abonentów korzystających z Usługi Telewizji w zakresie telewizji cyfrowej z wykorzystaniem Urządzenia Abonenckiego.

3.2. Usługa dostępna jest na sieciach, na których Dostawca Usług świadczy usługi w technologii światłowodowej.

3.3. Abonent jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostępu do Pozycji, przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, w tym w szczególności do treści o charakterze erotycznym, przed dostępem osób niepełnoletnich bądź jakichkolwiek innych osób, którym nie jest znany charakter prezentowanych tam treści lub które nie życzą sobie kontaktu z takimi treściami.

3.4. Pozycje dostępne w ramach Usługi chronione są prawem autorskim. Korzystając z Pozycji, Abonent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz warunków korzystania z Pozycji określonych przez uprawnione podmioty, w szczególności korzystanie z Pozycji ograniczone jest do dozwolonego użytku własnego. Zakazane jest kopiowanie Pozycji i ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.

3.5. W przypadku, gdy Dostawca Usług poweźmie uwiarygodnioną wiadomość, że Abonent narusza prawo lub prawa osób trzecich w związku z korzystaniem z Usługi, przysługuje mu prawo do Zawieszenia Świadczenia Usługi. Dostawca Usług, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Dostawca Usług, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Abonenta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Abonenta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Abonenta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

3.6. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo zmiany zestawu Pozycji dostępnych w ramach Usługi oraz zmiany opisów Pozycji, w tym ich tytułów oraz cen. Zmiany te nie stanowią zmiany Warunków Umowy

3.7. Czynności, które mogą powodować przerwę w dostępie do Usługi, wskutek dokonywania aktualizacji Pozycji lub obsługi Sieci lub urządzeń niezbędnych do świadczenia Usługi, będą dokonywane w ciągu dnia w godzinach najmniejszego średniego korzystania z Usługi, z zachowaniem, w miarę możliwości, jak najkrótszych przerw w dostępie do Usługi. Czynności te nie stanowią naruszenia Umowy.

4. URUCHOMIENIE I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

4.1. Warunkiem dokonania Zakupu Pozycji jest podanie przez Abonenta kodu PIN.

4.2. Kod PIN jest definiowany przez Abonenta w menu Dekodera. Abonent może zmienić kod PIN każdorazowo po wybraniu odpowiednich opcji menu Dekodera Telewizji Cyfrowej. Abonent zobowiązuje się skutecznie zabezpieczać i ochraniać kod PIN i nie udostępniać go innym osobom oraz chronić przed dostępem osób trzecich lub utratą. Dokonane Zakupy Pozycji potwierdzone kodem PIN wywołują skutki prawne dla Abonenta bez względu na to, przez kogo faktycznie zostały dokonane.

4.3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi należy wybrać z menu Urządzenia Abonenckiego opcję VoD.

4.4. Abonent może skorzystać z zamówionej Pozycji VoD, niezwłocznie po dokonaniu Zakupu Pozycji potwierdzone kodem PIN.

4.5. Wykaz aktualnie dostępnych Pozycji VoD, w ramach Usługi i ich opis, a w szczególności Okres Dostępu i Opłata za Wypożyczenie, dostępne są, poprzez menu Dekodera Telewizji Cyfrowej.

4.6. Abonent może korzystać z Pozycji dowolną ilość razy w ciągu Okresu Dostępu do Pozycji

4.7. Po upływie Okresu Dostępu do Pozycji Abonent traci możliwość skorzystania z Pozycji w ramach danego Zakupu Pozycji.

5. ZASADY ODPŁATNOŚCI

5.1. Abonent zobowiązany jest zapoznać się z informacją o Opłacie za Wypożyczenie danej Pozycji przed dokonaniem Zakupu Pozycji dostępnej w Aplikacji. Każdorazowy Zakup Pozycji oznacza zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą za Wypożyczenie.

5.2. Opłaty za Wypożyczenie będą wskazywane na rachunku/fakturze w oddzielnych pozycjach, za  Zakupy Pozycji dokonanych w Okresie Rozliczeniowym określonym w rachunku lub fakturze przez Dostawcę Usług.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUG

6.1. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz właściwych przepisach prawa.

6.2. W przypadku, gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi przez Dostawcę Usług skutkować będzie brakiem możliwości odtworzenia Pozycji przez Abonenta w Okresie Dostępu do Pozycji, Abonent będzie uprawiony do złożenia reklamacji na warunkach określonych w pkt 8 Regulaminu Świadczenia Usług przez Dostawcę Usług oraz do żądania zwrotu Opłaty za wypożyczenie Pozycji.

6.3. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi, nienależytą jakość lub szkody po stronie Abonenta, wynikające z: a) przyczyn niezależnych od Dostawcy Usług, takich jak: Siła Wyższa, działalność osób trzecich, za które Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności, b) nielegalnego lub niezgodnego z Umową lub Regulaminem korzystania z Sieci, Usługi lub innych usług, w szczególności Usługi Telewizji w zakresie telewizji cyfrowej, c) uszkodzeń powstałych wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przy czym usunięcie takich uszkodzeń następuje na wniosek i koszt Abonenta, d) wadliwego działania Sprzętu Odbiorczego Abonenta lub jego niedostosowania do obowiązujących standardów technicznych, e) braku zasilania w Lokalu Abonenta, f) uszkodzenia Dekodera Telewizji Cyfrowej z winy Abonenta do czasu przywrócenia jego poprawnego działania, g) użycia kodu PIN będącego skutkiem jego nieuprawnionego udostępniania przez Abonenta lub nienależytej ochrony ze strony Abonenta, h) przerwania odtwarzania Pozycji wskutek zakończenia Okresu Dostępu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy wchodzi w życie z dniem 22.11.2019r.

Skip to content