Regulamin zamówienia kanału DORCEL TV_Kup Pakiety

 

I DEFINICJE

Dostawca usług – firma JMDI Sp. z o.o., ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa

„Kanał Dorcel TV”– kanał Premium dla dorosłych zawierający treści erotyczne

Abonent – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w zasięgu sieci Nadawcy posiadająca usługi w technologii światłowodowej

Zamówienie –aktywacja kanału Dorcel TV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Okres Dostępu –okres na jaki aktywowany jest kanał Dorcel TV

Opłata –należność od Uczestnika na rzecz Dostawcy usług, z tytułu aktywowania kanału premium Dorcel TV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

Okres rozliczeniowy– okres za który dokonywane są rozliczenia należności Uczestnika wobec Dostawcy z tytułu aktywowania Pakietu Premium, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Dostawcę dniach miesiąca. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

Abonament- okresowa opłata uiszczana przez Uczestnika, należna Dostawcy usług, której wysokość naliczana jest zgodnie z cennikiem stosownie do zakresu i warunków świadczonej Promocji, uprawniająca do stałego korzystania z Promocji w zakresie i przez cały czas określony w Umowie.

II ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DODATKOWEJ

 1. W celu zakupu kanału premium Dorcel TV , Uczestnik  powinien dokonać Zamówienia
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą wpisania indywidualnego kodu PIN.
 3. Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony

III ODSTĄPIENIE

 1. Abonentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia usługi dodatkowej

IV REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Uczestnik może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy.
 2. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z kanału premium Dorcel TV poprzez kliknięcie na guzik REZYGNACJA w Menu dekodera/Kup pakiety i wpisanie indywidualnego kodu PIN.

V PŁATNOŚĆ

 1. Opłata za kanał premium Dorcel TV będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Dostawcę usług i będzie naliczana z dołu za każdy okres rozliczeniowy.
 2. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa dodatkowa była świadczona.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Z uwagi na treści erotyczne udostępniane w ramach kanału Dorcel TV, Uczestnik powinien ustawić blokadę rodzicielską na dekoderze. Najpierw należy ustawić Kod blokady Menu/Ustawienia/Kod Blokady a później Blokadę rodzicielską Menu/Ustawienia/Blokada
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.jmdi.pl.
 4. Uczestnik  oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.
 5. Firma JMDI zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2018r.
Skip to content