REGULAMIN ZAMÓWIENIA PAKIETU RODZINNEGO DO USŁUGI TELEWIZJI

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady zamówienia Pakietu Premium , do usługi dostarczania programów telewizyjnych, oferowanej przez JMDI z siedzibą w Warszawie, adres poczty elektronicznej: biuro@jmdi.pl (zwaną dalej JMDI) i jest integralnie związany z „Regulaminem świadczenia usług”

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i zwroty w nim niezdefiniowane, zachowują znaczenie określone w „Regulaminie świadczenia usług” Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Abonenta stosuje się do Użytkownika z wyjątkiem warunków wyraźnie zastrzeżonych odmiennie dla Użytkownika w niniejszym Regulaminie.

II DEFINICJE

Dostawca Pakietu Premium – firma JMDI mieszcząca się w Warszawie przy ul. Odkrytej 1a.
Abonent-osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy o świadczenie usług zawartej z Dostawcą usług.
Pakiet Rodzinny – Pakiet Premium składający się z 5 kanałów w jakości HD i podlegający opłacie.
Zamówienie –aktywacja Pakietu Premium, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
Okres Dostępu –okres na jaki aktywowany jest Pakiet Premium.
Opłata –należność od Abonenta na rzecz Operatora, z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.
Okres rozliczeniowy– okres za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Dostawcy usług z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący we wskazanym przed Dostawcę usług dniach miesiąca. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.
Abonament– okresowa opłata uiszczana przez Abonenta, należna Dostawcy Usług, której wysokość naliczana jest zgodnie z cennikiem stosownie do zakresu i warunków świadczonych Usług, uprawniająca do stałego korzystania z Usług w zakresie i przez cały czas określony w Umowie.

III ZASADY ZAMÓWIENIA USŁUGI DODATKOWEJ

1. W celu skorzystania z Usługi dodatkowej Abonent powinien dokonać Zamówienia
2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą wpisania indywidualnego kodu PIN.
3. Zamówienie zawarte jest na czas nieokreślony

IV CENNIK- OPŁATY ABONAMENTOWE

Pakiet Rodzinny- cena promocyjna 20 zł.

V ODSTĄPIENIE

Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia Pakietu Rodzinnego w terminie 14 dni poprzez wysłanie maila do Biura Obsługi Klienta na adres biuro@jmdi.pl

VI REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

  1. Abonent może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy poprzez wysłanie maila do Biura Obsługi Klienta na adres biuro@jmdi.pl
  2. Abonent ma możliwość rezygnacji z usługi dodatkowej poprzez kliknięcie na guzik REZYGNACJA w Menu dekodera/Kup pakiety i wpisanie indywidualnego kodu PIN.

VII PŁATNOŚĆ

1. Opłata za Pakiet Premium będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Operatora i będzie naliczana z dołu za każdy okres rozliczeniowy.

2. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny okres rozliczeniowy, wysokość Abonamentu jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa dodatkowa była świadczona.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Usługa dodatkowa opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez Operatora.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie ma odpowiednio „Regulamin świadczenia usług” który zawiera w szczególności definicję Abonenta i Użytkownika, oraz zasady składania reklamacji
  3. Regulamin dostępny jest na stronie jmdi.pl.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2020 r.
Skip to content