Regulamin

Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie dokumentowej dla dotychczasowych klientów firmy JMDI

Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie dokumentowej dla dotychczasowych klientów firmy JMDI

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania przez Zamawiającego Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej za pomocą Formularza Online udostępnionego na stronie jmdi.pl.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin oraz dokumenty związane z zawarciem Umowy Abonenckiej dostępne są na stronie internetowej jmdi.pl oraz zostaną przesłane przez przedstawiciela firmy JMDI na wskazany adres mailowy w formularzu online po zaakceptowaniu oferty w formie trwałego nośnika, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tych dokumentów przed, jak i w trakcie zawierania Umowy Abonenckiej.

§2

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Formularz Online
  Formularz elektroniczny dostępny na stronie jmdi.pl, służący do przekazania danych w celu zawarcia Umowy Abonenckiej z JMDI w formie dokumentowej.

 2. Oferta
  Wykaz Usługi lub zestawu Usług opisanych w mailu jako Pakiet wraz z zasadami jej świadczenia oraz proponowaną ceną, wysłane przez przedstawiciela JMDI, które mogą być przedmiotem Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej.

 3. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Abonenckiej
  Umowa abonencka zostaje zawarta w formie dokumentowej, w momencie potwierdzenia drogą mailową, z adresu mailowego wpisanego w formularzu Online, przez Zamawiającego, przesłanej przez przedstawiciela JMDI wiadomości z wypełnionym drukiem umowy abonenckiej, w której będą zawarte m.in.:
  1. Imię i Nazwisko Abonenta,
  2. Adres świadczenia Usługi,
  3. Wybrane Usługi,
  4. Koszty związane z korzystaniem z Usług,
  5. Na trwałym nośniku Regulaminy i dokumenty istotne z punktu widzenia świadczenia Usług,
  6. Przyznany przez JMDI numer telefonu.

 4. Regulamin
  Niniejszy regulamin zawierania Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej.

 5. Regulamin Ogólny
  Regulamin Świadczenia Usług przez JMDI Sp. z o.o. i Jacka Maleszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JMDI Jacek Maleszko, dostępny na stronie internetowej JMDI (jmdi.pl)oraz doręczony Zamawiającemu w formie dokumentowej najpóźniej wraz z umową.

 6. Regulamin telefonii komórkowej
  Regulamin Świadczenia usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci komórkowej Jacka Maleszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JMDI Jacek Maleszko, dostępny na stronie internetowej JMDI (jmdi.pl) oraz doręczony Zamawiającemu w formie dokumentowej najpóźniej wraz z umową.

 7. JMDI
  JMDI Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-140), przy al. Odkrytej 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623333, NIP 524-280-35-67, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 PLN.

  Jacek Maleszko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JMDI Jacek Maleszko, z siedzibą w Warszawie (03-140), przy al. Odkrytej 1A, NIP: 966-08-42-678, REGON: 052138749.

 8. Zamawiający
  Osoba fizyczna będąca konsumentem, a także dotychczasowym klientem JMDI, która wyraża chęć zawarcia Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej za pośrednictwem Formularza Online.

  Niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Ogólnym i Regulaminie telefonii komórkowej

Rozdział II Zawarcie Umowy

§3

W celu zawarcia Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej, Zamawiający powinien łącznie:

 1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
 2. Dokonać wyboru Oferty;
 3. Wypełnić następujące dane w Formularzu Online:
  1. Imię i Nazwisko;
  2. Numer telefonu kontaktowego;
  3. Adres e-mail;
  4. Adres świadczenia usługi tj.: miasto, ulica, numer budynku, mieszkania;
  5. Numer pakietu (numer wybranej Oferty) z e-maila otrzymanego od przedstawiciela JMDI.
 4. Po wysłaniu danych z formularza Zamawiający powinien zapoznać się z przesłanymi na adres mailowy, wskazany w Formularzu Online, przez przedstawiciela JMDI dokumentami, opisującymi prawa i obowiązki Abonenta oraz JMDI, związane ze świadczeniem przez JMDI Usług na rzecz Abonenta, w zakresie wynikającym z wybranej przez Abonenta Oferty, w tym między innymi:
  1. Wypełnionym drukiem umowy abonenckiej;
  2. Regulaminem Ogólnym;
  3. Regulaminem telefonii komórkowej; – w zakresie usług Telefonii Komórkowej;
  4. Ogólnymi Warunkami Umowy Abonenckiej;
  5. Cennikiem;
  6. Wykazem Programów – w zakresie Usługi Telewizyjnej;
  7. Parametrami technicznymi Usług Internetowych – w zakresie Usług Internetowych;
  8. Cennikiem połączeń dla stacjonarnych usług telefonicznych JMDI – w zakresie Usług Telefonii Stacjonarnej;
  9. Cennikiem dla usług telefonii komórkowej – w zakresie usług Telefonii Komórkowej;
  10. Pouczeniem o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej, (udostępnionymi również na stronie: jmdi.pl).
 5. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami, Zamawiający w celu zawarcia Umowy Abonenckiej musi wysłać maila z potwierdzeniem warunków Umowy Abonenckiej. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej, a także Zamawiający staje się Abonentem.
  1. Dokumenty opisane w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający otrzyma w formie dokumentowej na wskazany w Formularzu Online adres e-mail najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu wysłania wypełnionego Formularza Online.
  2. Na żądanie Abonenta Dostawca usług, dostarczy dokumenty abonenckie na piśmie, na wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny.
  3. W celu przygotowania dokumentów z pkt. 3 niniejszego paragrafu, JMDI wykorzystuje dotychczas posiadane dane Zamawiającego w swoim systemie wykraczające poza dane wskazane w Formularzu Online. W przypadku zamiany danych takich jak:
   1. Nazwisko
   2. Numer dowodu tożsamości/Nr paszportu lub karty pobytu
   3. Adres zamieszkania
   4. Adres do korespondencji
 6. Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji przed Potwierdzeniem Zawarcia Umowy.

Rozdział III Odstąpienie od zawartej Umowy Abonenckiej

§4

Abonent jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy Abonenckiej bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres: JMDI Sp. z o.o, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Rozdział IV Niemożność spełnienia świadczenia przez JMDI

§5

 1. JMDI zastrzega sobie prawo prawo do odmowy zawarcia Umowy lub do odstąpienia od Umowy Abonenckiej zawartej w formie dokumentowej w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej, w przypadku gdy:
  1. Brak jest technicznych możliwości świadczenia Usług;
  2. Abonent nie spełnia przesłanek wynikających z Oferty, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach promocyjnych;
  3. Gdy Zamawiający został postawiona w stan likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
  4. Abonent zalega z opłatami na rzecz JMDI;
  5. Wcześniejsza umowa o świadczenie Usług zawarta z Abonentem lub inną osobą korzystającą w miejscu świadczenia Usługi została rozwiązana przez JMDI lub wygasła w związku z naruszeniem jej postanowień bądź postanowień Regulaminu Ogólnego lub Regulaminu Telefonii Komórkowej.
  6. W zakresie Usług Telewizji Kablowej – miejsce świadczenia Usługi jest budynkiem publicznym obiektem gastronomicznym, handlowym lub rozrywkowym, placówką edukacyjną, klubem, biurem, częścią wspólną budynku, zajazdem, hotelem, motelem, domem gościnnym, internatem lub innym miejscem, które ze względu na swój charakter jest dostępne dla większej – nieograniczonej lub ograniczonej – grupy osób;
  7. Pod adresem świadczenia Usługi określonym w Umowie Abonenckiej są już świadczone Usługi JMDI i brak jest technicznych możliwości instalacji nowego Zakończenia Sieci.
 2. W razie odstąpienia od Umowy Abonenckiej przez JMDI z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej, JMDI prześle Abonentowi na adres e-mail wskazany w Formularzu Online oświadczenie o odstąpieniu ze wskazaniem jego przyczyny.

Rozdział V Ochrona danych osobowych

§6

 1. Dane osobowe pozyskane w toku wypełniania Formularza Online przetwarzane będą przez JMDI zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa w celu zawarcia Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej oraz w celach kontaktowych związanych z jej realizacją, a w przypadku wyrażenia takiego żądania przez Zamawiającego – także w celu dostarczania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu Ogólnego lub Cennika oraz informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby JMDI, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu siedziby Dostawcy usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie: jmdi.pl.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§7

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie jmdi.pl.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zawarcia Umowy Abonenckiej w formie dokumentowej, w szczególności w razie braku otrzymania na adres e-mail wskazany przez Abonenta w Formularzu Online, dokumentów, zgodnie z §3 pkt. Regulaminu, należy składać telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 22 381 20 00.
 3. W zakresie nieokreślonym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Ogólnego, Regulaminu Telefonii Komórkowej, oraz Polityki Prywatności dostępnych na stronach jmdi.pl.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17 listopada 2020r.
Skip to content