Regulamin Konkursu pt.„Wrogi świat

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „ Wrogi świat” (zwanym dalej “Konkursem”).
  • Organizatorem Konkursu jest firma JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 1A (zwana dalej „Organizatorem”).
  • Fundatorem nagród jest FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521 350 78 14, Regon 141 623 170, kapitał zakładowy: 50 000 PLN (zwany dalej „FOX” albo „Fundatorem”).
 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 18.04.2019 roku, tj. ostatniego dnia, w którym można udzielić odpowiedzi na Pytania Konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej „Uczestnikami”). Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie abonenci usług telewizyjnych firmy JMDI Jacek Maleszko.
 5. Warunkami uczestnictwa w konkursie i otrzymania nagród są:
  1. Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
  2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu,
  3. Udostępnienie danych niezbędnych w celu Rozliczenia konkursu, w przypadku wygrania nagrody.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook.
 8. Konkurs zostanie ogłoszony na fanstronie („Fanpage”) operatora na portalu Faceboook .

II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte nr 1 oraz udzielenie ciekawej i kreatywnej pisemnej odpowiedzi na pytanie otwarte nr 2 („Praca Konkursowa”) zamieszone na Stronie Konkursowej.
 2. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na Pytanie Otwarte tylko raz.
 3. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na pytanie zamknięte oraz udzielą odpowiedzi na pytanie otwarte, wybierze trzech laureatów Nagrody.
 4. Podstawą do wyboru laureatów Nagród Konkursu przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora oraz podstawą do przyznania Uczestnikom Nagród w Konkursie będzie poprawność odpowiedzi na pytanie zamknięte nr 1 oraz kreatywność odpowiedzi na pytanie nr 2 Pytanie Otwarte.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe zgłoszone w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage’u Organizatora.
 2. Zamieszczenie odpowiedzi na Pytania Konkursowe zgodnie z pkt. 1 powyżej, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez Uczestnika, w tym w szczególności zgodę na warunki Regulaminu.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 4. Warunkiem wydania nagrody jest przekazanie przez zwycięzcę do Organizatora Protokołu odebrania Nagrody oraz wypełnienie Formularza z danymi do odprowadzenia Podatku od nagrody, zawierających informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Fundatora, tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego.
 5. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe oraz zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej dodatkowo będzie zobowiązany podać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od nagrody.
 6. Wyłonienie laureatów Nagród nastąpi do 25.04.2019 roku. O wygranej decyduje Komisja Konkursowa. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na Stronie oraz poprzez wiadomość wysłaną przez Organizatora drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez Uczestników, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:
  1. ocena nadesłanych odpowiedzi, wyłonienie laureatów Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych laureatów Konkursu,
  4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa uwzględni wyłącznie Prace Konkursowe nadesłane terminowo, spełniające wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.
 4. W skład komisji konkursowej wchodzą:
  1. Magdalena Gonera,
  2. Dominika Sadowska,
  3. Adam Lemański.

V. NAGRODY

 1. Nagrody w Konkursie stanowią:

a)nagroda główna plecak NG + latarka czołówka

b) 2 nagrody pocieszenia  softshelle NG + latarka czołówka

 1. Nagrody należy odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Organizatora przy ul. Odkrytej 1A pisemnie potwierdzając ich odbiór.
 2. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane laureatom w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody do 25.05.2019 roku Organizator ma prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 3. Nagrody nie mogą być wymieniane na inne nagrody ani na ich ekwiwalent pieniężny.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji i rozliczenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm., dalej UODO).
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do zakończenia procesu rozpoznawania reklamacji przez Organizatora a w przypadku zdobywców nagród, także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa.
 6. Uczestnicy mają prawo do wglądu i ich poprawiania danych osobowych uczestnika w siedzibie Organizatora.

VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać za pośrednictwem listu poleconego na adres Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2019 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

Aktualności

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa