Regulamin konkursu "Zamów pakiet świąteczny i wygraj telewizor"

Regulamin konkursu „Zamów pakiet świąteczny i wygraj telewizor !” dla Abonentów JMDI (dalej: „Regulamin”)

 Art. 1. [Konkurs]

Konkurs (dalej: „Konkurs”) prowadzony pod nazwą „„Zamów pakiet świąteczny i wygraj telewizor!” na zasadach wynikających z Regulaminu. Jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Konkursie oraz przyznawania Nagród jest Regulamin.

 Art. 2 [Organizator Konkursu i Fundator nagród]

Organizatorem i fundatorem nagród konkursowych jest Jacek Maleszko prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „JMDI Jacek Maleszko” z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 1A, NIP: 9660842678, dalej zwanym w treści „JMDI”.

Art. 3. [Definicje]

Występującym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Zwycięzca – Uczestnik, który po spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie odpowie na dwa pytania konkursowe a jego odpowiedź zostanie uznana przez Komisję za najciekawszą (Nagroda główna)
 2. Komisja – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora do sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z jego organizacją, a także do wyłonienia jego Zwycięzców. W skład Komisji wchodzą: Magdalena Gonera, Michał Kulikowski, Patrycja Rautenstrauch i Karolina Moch.
 3. Uczestnik – osoba będąca nowym Klientem JMDI spełniająca warunki określone regulaminu.
 4. Nowy Klient- osoba nie będąca obecnie Klientem firmy JMDI i nie korzystająca z usług firmy JMDI w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 5. Czas trwania Konkursu – czas trwania konkursu, o którym mowa w Art. 5 Regulaminu.
 6. Zaproszenie do udziału w Konkursie – informacja o Konkursie ogłoszona na stronie jmdi.pl.
 7. Zgłoszenie konkursowe – zapoznanie się z regulaminem konkursowym dostępnym na stronie jmdi.pl, udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe wraz z podaniem numeru Klienta oraz telefonu kontaktowego.
 8. Nagroda główna – 2x telewizor Samsung Qled 65” o wartości 3 500 zł brutto.
 9. Abonent Organizatora – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu Art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.), którą wiąże z Organizatorem umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Art.4. [Informacja o konkursie]

Informacja o Konkursie zostanie udostępniona przez Organizatora:

 1. a) na stronie www.jmdi.pl,
 2. b) poprzez zamieszczenie banneru reklamowego na podstronach serwisu www.jmdi.pl,
 3. c) poprzez zamieszczenie, w czasie wybranym przez Organizatora, jednego lub większej liczby postów informujących o Konkursie na fanpage’u Organizatora na Facebooku,
 4. d) poprzez umieszczenie baneru promującego konkurs na dekoderze

Art. 5. [Czas trwania Konkursu]

 1. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów, podczas których zostanie wyłonionych dwóch Zwycięzców.

Etap1: Wyłonienie 1 zwycięzcy trwa od 20.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Etap 2. Wyłonienie 2 zwycięscy trwa od 16.12.2023 do 14.01.2024 r.

 Na wypadek braku możliwości wyłonienia Zwycięzców w/w terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu. O przedłużeniu Konkursu oraz nowej dacie zakończenia Konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

 1. Okres, o którym mowa w ust. poprzedzających, nie obejmuje czasu niezbędnego do wydania Nagród oraz przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Art. 6. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikami mogą być wyłącznie zamieszkałe w Polsce osoby, które w terminie zakończenia Konkursu będą Abonentami Organizatora, pod warunkiem niezalegania z opłatami z jakiegokolwiek tytułu na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora konkursu oraz ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Uczestnicy muszą mieć skończone 18 lat żeby wziąć udział w konkursie.

Art. 7. [Zasady uczestnictwa w Konkursie]

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 2. Być nowym Klientem firmy JMDI.
 3. podpisać z Organizatorem konkursu umowę na 24 miesięcy na pakiet świąteczny JMDI.
 4. W okresie trwania konkursu, wysłać maila na konkurs@jmdi.pl, z podaniem odpowiedzi na dwa pytania konkursowe wraz z podaniem danych osobowych tj, Imię i Nazwisko oraz numer Klienta niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptację Regulaminu (prawidłowe Zgłoszenie konkursowe).

Pytanie 1: Ile kanałów w jakości 4K posiada w swojej ofercie JMDI?

Pytanie 2: Który kanał w jakości 4K lubisz oglądać najbardziej i dlaczego?

 1. Każdy Uczestnik może nadesłać jedno Zgłoszenie konkursowe. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń zbiorowych, np. przy użyciu technologii, która pozwala na przesyłanie wielu zgłoszeń równocześnie. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia konkursowego, Komisja będzie brała pod uwagę wyłącznie Zgłoszenie konkursowe otrzymane jako pierwsze.
 2. Każdy Uczestnik może nadesłać wyłącznie własne Zgłoszenie konkursowe. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń w imieniu lub na rzecz podmiotu trzeciego.
 3. Zgłoszenie konkursowe nadesłane po upływie terminu zakończenia Konkursu nie będzie rozpatrywane.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w dowolnej chwili. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zd. poprzedzającym, Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@jmdi.pl. Oświadczenie powinno zostać przesłane z zastosowaniem adresu poczty elektronicznej wykorzystanego uprzednio przez Uczestnika do nadesłania Zgłoszenia konkursowego. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji, Organizator nie później niż w następnym dniu roboczym od otrzymania zgłoszenia, usunie Zgłoszenie konkursowe oraz dane osobowe Uczestnika.

Art. 8. [Wyłanianie Zwycięzców i przyznawanie Nagród]

 1. W każdym z etapów komisja, spośród Uczestników, których Zgłoszenia konkursowe spełniają wszystkie warunki opisane w Regulaminie, według swojego swobodnego uznania – dokona wyboru 1 zwycięzcy.
 2. Wybór Zwycięzców nie jest zależny od opinii jakichkolwiek osób niewchodzących w skład Komisji i uzależniony jest wyłącznie od arbitralnej i swobodnej decyzji Komisji, która w oparciu o swoją subiektywną opinię wskaże najciekawsze i najbardziej oryginalne odpowiedzi na pytanie konkursowe. W Konkursie nie występują jakiekolwiek elementy losowości i nie stanowi on gry hazardowej w rozumieniu Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j.). Decyzja Komisji w przedmiocie oceny Zgłoszeń konkursowych jest ostateczna i nie podlega procedurze reklamacyjnej.
 3. Wybór Zwycięzców zależy od poprawności wysłania odpowiedzi na pytanie 1 oraz kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie 2. Nagrody główne zostaną przyznane dwóm Zwycięzcom.
 4. Imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną uwidocznione w protokole posiedzenia Komisji wraz ze wskazaniem przyznanych im Nagród.
 5. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zgłoszeniu konkursowym. Decyzja Komisji o wyłonieniu Zwycięzców zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora: www.jmdi.pl (informacja będzie dostępna przez okres 14 dni począwszy od dnia 1.09.2021 r.)
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez osobę wytypowaną do zwycięstwa wszystkich warunków, o których mowa w Regulaminie, umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie oraz przyznania Nagrody, na każdym etapie Konkursu, a tym także po jego zakończeniu.
 7. W terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o przyznaniu Nagrody, Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania na adres elektroniczny, z którego otrzymali tę informację, informacji niezbędnych do wydania Nagrody oraz wypełnienia przez Organizatora oraz Fundatora obowiązków podatkowych (tj. w szczególności, choć nie wyłącznie, wskazać, adres zamieszkania, adres, numer telefonu kontaktowego. Przesłanie wymaganych przez Organizatora informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do odbioru Nagrody. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zd. poprzedzających, Nagroda – wedle swobodnego uznania Komisji – zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, lub nie zostanie przyznana w ogóle (w takim przypadku zostanie ona przeznaczona na inne cele Fundatora), a Zwycięzca, który nie odbierze Nagrody nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia do Organizatora ani Fundatora. Nagroda będzie do odebrania w biurze Organizatora, ul. Odkryta 1A.
 8. Stroną wydającą nagrody jest Organizator.
 9. Niniejszy Konkurs nie jest obsługiwany, zatwierdzony ani wspierany w jakiejkolwiek formie przez Facebook.
 10. Organizator i firmy współorganizujące nie przyjmują odpowiedzialności za szkody spowodowane przez braki i pomyłki w zgłoszeniu udziału w konkursie (np. błąd w nazwisku, adresie e-mail, numerze telefonu itp.), nieodebrane lub opóźnione doręczenie przesyłki pocztowej oraz powstałe w trakcie dostawy i transportu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne napotkane w trakcie Konkursu lub spowodowane przerwą w pracy systemu lub jego przeciążeniem.
 11. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne podmioty bez uprzedniej zgody Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub rezygnację z odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Organizator nie będzie w takim przypadku zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek świadczeń, w tym równowartości nagrody w środkach pieniężnych lub jakichkolwiek innych kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

Art.9. [Nagrody]

 1. W Konkursie przewidziane są dwie nagrody główne, tj. Telewizor Samsung QLED 4K 65’’
 2. Nagrody główne podlegają opodatkowaniu według stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości wygranej pokrywanego przez Fundatora Konkursu.
 3. Zwycięzca zobowiązany jest wypełnić protokół odbioru Nagrody zawierający wszelkie dane Zwycięzcy umożliwiające odprowadzenie należnego podatku przez Fundatora, a także oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego na Organizatora. Wypełnienie protokołu odbioru oraz dostarczenie go Organizatorowi przez Zwycięzcę stanowi warunek otrzymania Nagrody.
 4. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana jej na inne świadczenie.

Art. 12. [Warunki Zgłoszeń konkursowych, przeniesienie praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego]

 1. Zgłoszenie konkursowe, aby mogło być brane pod uwagę przez Komisję przy dokonywaniu wyboru Zwycięzców, nie może:
 2. a) naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dobrych obyczajów ani powszechnie przyjętych norm (w szczególności, choć nie wyłącznie, zawierać treści wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc etc.),
 3. b) naruszać jakichkolwiek praw podmiotów trzecich (w szczególności, choć nie wyłącznie, praw autorskich, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, tajemnicy handlowej etc.),
 4. c) zawierać materiałów chronionych prawem autorskim, co do których Uczestnik nie jest uprawniony,
 5. d) promować towarów lub usług innych podmiotów.
 6. Oceny Zgłoszeń konkursowych pod kątem spełniania przez nie kryteriów, o których mowa w ust. poprzedzającym, dokonuje, w oparciu o swoją subiektywną opinię, Komisja.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem
 8. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia konkursowego Uczestnik oświadcza, że:
 9. a) wykonał Zgłoszenie konkursowe osobiście i jest ono wynikiem jego indywidualnej twórczości, b) posiada wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia konkursowego w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w zd. poprzedzającym, okazało się choćby w części nieprawdziwe, Uczestnik poniesie wszelkie wynikające z tego konsekwencje, w tym w szczególności zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw przysługujących im w odniesieniu do Zgłoszenia konkursowego.
 10. Na podstawie Art. 921 § 3 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j.), Organizator zastrzega, że z chwilą odebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego, wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego (w tym w szczególności do treści odpowiedzi na pytanie finałowe nadesłanej przez Zwycięzcę), bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w tym czasie polach eksploatacji, w tym w celach komercyjnych, wraz z prawem do decydowania o utworach zależnych i prawach do nich oraz z upoważnieniem do wprowadzania samodzielnie przez Organizatora lub wybrany przez niego podmiot trzeci dowolnych zmian w Zgłoszeniu konkursowym i przekazywania tego upoważnienia podmiotom trzecim. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia konkursowego obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
 11. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia konkursowego – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zgłoszenia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego dowolnego urządzenia końcowego oraz do sieci komputerowej i multimedialnej, wprowadzanie do własnych baz danych i baz danych podmiotów trzecich, przechowywanie w archiwach i pamięci komputerowej (w tym w chmurze),
 12. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 13. c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia konkursowego w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w Internecie, na dowolnych stronach, m.in. Facebook, Instagram, Twitter etc., oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych)
 14. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi Zwycięzca przenosi na Organizatora wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego, a także do zezwalania na ich wykonywanie podmiotom trzecim. Uprawnienia, o których mowa w zd. poprzedzającym, obejmują w szczególności dokonywanie w Zgłoszeniu konkursowym wszelkich zmian, modyfikacji układu, przystosowywania, usuwania fragmentów, tłumaczenia, połączenia z dowolnymi innymi utworami etc., a także wykorzystywania w dowolny sposób utworu powstałego w związku z realizacją powyższych uprawnień.
 15. Z chwilą odebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Zgłoszenia konkursowego.
 16. Z chwilą odebrania przez Zwycięzcę Nagrody, Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia konkursowego.

Art. 13. [Reklamacje]

 1. Reklamacje Uczestników dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej do dnia 31.01.2024 roku na adres: JMDI Jacek Maleszko KONKURS „Zamów pakiet świąteczny I wygraj telewizor” ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa Lub e-mail: konkurs@jmdi.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające Organizatorowi na jednoznaczne zidentyfikowanie składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego), dokładny opis podstaw reklamacji oraz podpis Uczestnika, a także adres poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
 3. Komisja rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Uczestnika adres.

Art. 14. [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Dane”) jest JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 1A, kod pocztowy: 03-140, ) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane będą na podstawie Regulaminu w celach związanych z realizacją Konkursu (weryfikacja spełniania przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Konkursie, poinformowanie Zwycięzców o wygranych, czynności związane z wydaniem Nagród, udzielenie odpowiedzi na złożone reklamacje).
 3. Uczestnik poprzez uczestnictwo w konkursie: – udziela bezwarunkowej, wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Organizatora i osoby uczestniczące w przeprowadzeniu Konkursu – wyłącznie w tym celu – nazwiska i imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku uzyskania wygranej także danych koniecznych do jej przekazania, a także na przechowywanie tych danych do momentu zakończenia Konkursu, w sposób zgodny z ustawą o prawie do ochrony danych osobowych i o jawności informacji, a także z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO);
 4. Odbiorcami Danych będzie Komisja, a także pracownicy i współpracownicy Organizatora biorący udział w organizacji Konkursu.
 5. Dane przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Uczestników, którzy złożyli reklamacje – przez dalszy okres niezbędny do ich rozpatrzenia. Dane Zwycięzców przetwarzane będą także przez okres niezbędny do wydania Nagród.
 6. Każdemu z Uczestników przysługuje prawo dostępu do Danych, ich sprostowania, przeniesienia, oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku uznania, że Dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Dane nie stanowią przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Art. 15. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia ważnych powodów i pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Konkursu. O ewentualnej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zmianami i ewentualną rezygnację z udziału w Konkursie. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian Regulaminu, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w Konkursie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Skip to content