Regulamin promocji „Pakiet RelaX” pakiet dla dorosłych

 

Regulamin promocji „Pakiet RelaX” pakiet dla dorosłych

 

I DEFINICJE

 1. Organizator Promocji– firma JMDI Sp. z o.o., ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa
 2. Promocja– kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Pakiet RelaX”, na warunkach i w terminach określonych w niniejszym regulaminie
 3. „Pakiet RelaX”– pakiet premium dla dorosłych zawierający treści erotyczne.
 4. Umowa– Umowa o Świadczenie Usług przez Organizatora Promocji zawarta na warunkach promocyjnych, na czas określony dla wszystkich usług oferowanych przez Operatora.
 5. Przystąpienie do promocji– data zawarcia przez Uczestnika Promocji Umowy na warunkach określonych w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji– pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w zasięgu sieci Organizatora Promocji.

II CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 01.01.2020 do odwołania

III UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych („Uczestnicy Promocji”), które: podpiszą umowę z Organizatorem Promocji i stają się abonentami w zakresie wybranej usługi telewizji cyfrowej.
 2. Są abonentami Organizatora Promocji i nie korzystają z Pakietu RelaX oraz dokonają zamówienia usług objętych Promocją na stronie internetowej jmdi.pl poprzez formularz kontaktowy oraz u Opiekuna Handlowego nie zalegają z płatnościami względem Organizatora Promocji
 3. przystępują do Promocji w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.
 4. Promocja jest skierowana wyłącznie do osób mających pełną zdolność do czynności prawnych. Abonent składając Zamówienie na Pakiet RelaX oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

IV ZASIĘG PROMOCJI

Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji, na tych obszarach, na których Organizator Promocji świadczy Usługi objęte niniejszą Promocją.

V. PROFITY

 1. Warunkiem zakupu pakietu Premium RelaX w cenie promocyjnej 19,90 zł jest zobowiązanie się Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Organizatora Promocji w zakresie Pakietu RelaX przez minimum 12 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia Usług na warunkach Promocji.

VII Odstąpienie

Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia pakietu RelaX w terminie 14 dni od Podpisania Umowy bądź akceptacji Aneksu do Umowy.

 

VIII Rezygnacja z Zamówienia

 1. Abonent może zrezygnować z zamówienia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego jeden pełen okres rozliczeniowy.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu zobowiązania określonego w niniejszym regulaminie, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Organizatora Promocji udzielonego rabatu w wysokości 30 zł.


VII  Płatność

Płatność za Pakiet RelaX będzie dokonana po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Organizatora Promocji.


VII. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Z uwagi na treści erotyczne udostępniane w ramach Pakietu RelaX, Uczestnik Promocji powinien ustawić blokadę rodzicielską na dekoderze, bądź w telewizorze jeśli posiada Moduł CAM.
 2. Firma JMDI zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana lub odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług JMDI.
 4. Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej są dostępne na stronie internetowej jmdi.pl oraz w siedzibie firmy JMDI, ul. Odkryta 1A, 03-140 Warszawa.
 5. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje.

JMDI Korzyści

Infolinia 24 h
Stabilne usługi
180 kanałów
Cofanie 7 dni
Dobra cena
VOD

Jeden światłowód a tyle korzyści !

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast